Privacy Policy

Watelle BVBA hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante, geldende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG of GDPR).

Met deze Privacyverklaring willen wij de gebruiker van onze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van onze website, beroep te doen op onze diensten of enige communicatie met Watelle BVBA geeft de gebruiker zijn toestemming wat betreft mogelijke verwerkingshandelingen, m.a.w. verzamelen van persoonsgegevens, gebruiken en verwerken.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst aanpassingen of wijzigingen ondergaat. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring.
Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Watelle BVBA.

Soorten persoonsgegevens
Watelle BVBA kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Facturatieadres
 • Rekeningnummer
 • Bankcode
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Watelle BVBA (bv. tijdens correspondentie).

Watelle BVBA verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Zo kunnen wij, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat ons toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Watelle BVBA en oefent op die manier een zekere controle uit. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Watelle BVBA. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die niet aan ons verbonden zijn.

Andere websites
De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Watelle BVBA verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Wijze van verzameling persoonsgegevens
 • De persoonsgegevens worden verzameld in kader van:
 • Een samenwerking met Watelle BVBA
 • Bezoek van de website
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van Watelle BVBA
 • Correspondentie met en uitgaande van Watelle BVBA
 • Het opvragen van een offerte
De door Watelle BVBA verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens
Watelle BVBA kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:
 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • De opvolging na een meeting in functie van de overeenkomst
 • De uitvoering van de overeenkomst
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier)
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het opstellen van statistieken

Opslag persoonsgegevens
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Watelle BVBA uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Beveiliging persoonsgegevens
Watelle BVBA verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van  ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Watelle BVBA zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU) en ons boekhoudprogramma
Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Watelle BVBA, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Watelle BVBA in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Uw privacy rechten
Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@watelle.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Watelle BVBA te bezorgen via email of per post:
 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Watelle BVBA mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rechtzetting en het vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens;
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Watelle BVBA uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via e-mail: info@watelle.be

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Watelle BVBA deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Watelle BVBA uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.